از مجموع 165 سهامدار، شرکت دارای 3 سهامدار حقوقی، که مالکیت %9/118 درصد از سهام و 162 نفر سهامدار حقیقی است که مالکیت %90/882 درصد از سهام را در اختیار دارند. شرکت ندای یاوران سپهر و موسسه فرهنگی، مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر (ع) از جمله سهامداران حقوقی هستند که کارکنان شرکت های گروه و تعداد کثیری از سهامداران در تعامل گسترده ای با ایشان می باشند.
بر پایه مصوبات ارکان داخلی شرکت بیشترین میزان سهام قابل واگذاری به اشخاص حقوقی در مجموع %۱۵ درصد و سقف مجاز سهام برای سهامداران غیرموسس ۸% درصد می باشد.