شرکت مشفق در راستای اهداف خود، نسبت به تامین و به بلوغ رساندن بنگاه های اقتصادی، در سنوات گذشته اقدام به تاسیس، تامین سرمایه و سهامداری مدیریتی شرکت های ذیل نموده است:


این شرکت پس از دستیابی به اهداف خود نسبت به واگذاری سهام شرکت های فوق اقدام و سرمایه خود را خارج نموده و به سایر سرمایه گذاری ها انتقال داده است.