نوع شرکت: سهامی خاص

 

میزان سرمایه ثبتی: 10 میلیارد ریال

 

موضوع فعالیت:
انجام خدمات بازرگانی در بخش های واردات و صادرات به منظور تامین نیازهای وارداتی و صادراتی شرکت های سرمایه پذیر و سایر بنگاه های حقوقی

 

ارتباط با شرکت مشفق: شرکت توسعه صنعتی مشفق موسس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی مشفق می باشد.

ترکیب سهامداران: شرکت توسعه صنعتی مشفق، آقای حسین مشاطان، شرکت هامون نایزه ، شرکت سرمایه گذاری آینده کیش و سایر اشخاص حقیقی

 

info@moshfeq-tr.com

 

 021-44158565