نصرالله محمـد حسین فلاح

رئیس هیئت مدیره

مظفر اعوانی

عضو هئیت مدیره

محسن ریاحی فرد

عضو هئیت مدیره

محمود شریعتی نیاسر

مدیر عامل