نصرالله محمـد حسین فلاح

رئیس هیئت مدیره

محمود شریعتی نیاسر

مدیر عامل و عضو هئیت مدیره

مظفر اعوانی

عضو هئیت مدیره