نوع شرکت: سهامی خاص

 

میزان سرمایه ثبتی:- میلیارد ریال