۱.چشم انداز

توسعه صنعتی در راستای ارزش آفرینی و بهبود زندگی

۲.مأموریت

تداوم خلق و جذب ایده

کارآفرینی و ایجاد اشتغال و گسترش امید در بین جوانان

فراهم آوردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری بهره ور

مشارکت پویا با کارآفرینان و نوآوران صنعتی

ایفای مسئولیت اجتماعی در زمینه اشتغال زایی و افزایش امید به فردا

۳.ارزش های بنیادین