شرکت توسعه صنعتی مشفق در تاریخ 26/05/1384 با شماره ثبت 253102 آغاز به کار کرد و امسال وارد سیزدهمین سال فعالیت خود شده است. در تمامی 12 سال اخیر آنچه موجب موفقیت این شرکت بوده فضای اعتمادی است که در میان عزیزان سهامدار و مدیران شرکت از یکسو و مدیران شرکت و کارکنان آن از سوی دیگر برقرار بوده است. یاد آور می شوم که حداقل دو سوم از سال های مزبور را باید در زمره سال های تلخ در تاریخ صنعتی کشور به شمار آورد.

موفقیت شرکت در به ثمر رسانیدن سریع دو واحد تولیدی هامون نایزه و آلیاژ گستر هامون با مساعدت های مثال زدنی شما سهامداران گرانقدر و دیگر شرکای استراتژیک میسر شد. همکاری و اخلاص شما دوستان راز سربلندی ما بوده است و از طرف خود و دیگر اعضای هیئت مدیره لازم است قدردان یکایک شما باشم.

می توان عالی ترین جلوه پیوند خوب مدیران شرکت با سهامداران ارشد و صاحبان نفوذ اجتماعی و اندیشمند آن را در گفتگوهای گوناگون در مجمع مشاوران مدیریت مشفق که به سه اِم معروف شده است دید. این رایزنی ها که در سه سال اخیر به اعمال پاره ای تغییرات در سبد سهام شرکت انجامید، موجب خروج از بحران مالی پیش آمده در سال 1393 شد و در سال های 94، 95 و 96 با توقف زیان دهی که گریبانگیر بیشتر صنایع تولیدی کشور شده بود، آن را وارد مدار سودآوری کرد. به گونه ای که در دوره مالی سال 1396 تمامی زیان سنواتی پوشش داده شد و در موقعیت تقسیم سود قرار گرفته ایم. اکنون حسب برنامه های بلند مدتی که برای افزایش کنترل های مدیریتی و سرمایه گذاری ها تدوین شده است، افق های جدیدی برای شرکت قابل پیش بینی است.