نوع شرکت: سهامی خاص

 

موضوع و تاریخچه فعالیت:
انجام خدمات بازرگانی در بخش های واردات و صادرات به منظور تأمین نیازهای وارداتی و صادراتی شرکت های سرمایه پذیر و سایر بنگاه های حقوقی

 

ارتباط با شرکت مشفق: شرکت توسعه صنعتی مشفق موسس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی مشفق می باشد.

ترکیب سهامداران: شرکت توسعه صنعتی مشفق، شرکت سرمایه گذاری آینده کیش و سایر اشخاص حقوقی

 

info@moshfeq-tr.com

 

 021-44480408